تبلیغات
بزرگ ترین بسته های آموزشی اشتغال زایی و کسب درآمد - آموزش ساخت آتشکده ( آتشدان )

هدف اصلی فروشگاه ایجاد کارآفرینی و اشتغال برای جوانان جویای کار میباشد آدرس : 20ti.ir

آموزش ساخت آتشکده ( آتشدان ) :آموزش تصویری طراحی در گلکاری:
آموزش تصویری برکه کوچک سنگی :

آموزش تصویری دیوارک سنگی :