هدف اصلی فروشگاه ایجاد کارآفرینی و اشتغال برای جوانان جویای کار میباشد آدرس : ra20.4kia.ir/
 معرفی طلسمات و انواح لوح ها 
لوح خاتم سلیمان – لوح هفت جوش سلیمانی 

 در کتب فراوان و همچنین کتاب جامع الفوائد فی اسرار المقاصد علامه مرحوم نجفی ارومیه ای خواص مختلفه و عجیبی برای لوح خاتم سلیمان ذکر گردیده که به چند مورد اشاره میشود: این شرح مهر یا لوح خاتم  حضرت سلیمان (علیه السلام) شرح طلسم است و فواید آن بدانکه خاصیت این خاتم سلیمان (ع) خواص بسیار است.هر گاه همه دنیا کاغذ گردد و دریاها جوهر مداد و جن و انس نویسنده شوند ، شرح این خاتم را نتوانند نوشت و حضرت رسالت پناه (ص) فرمود که حرمت این خاتم را نگاه دارد هر چه خواهد که این خاتم را با خود داشته باشد باید بگیرد نقره یا طلا، هر کدام که مقدور باشد نقش کند بهر هر مرادی که داشته باشد که شرح موافق باشد سه روز روزه بدارد و بعد از آن  نقره (یا برنج یا هفت جوش) بر زیر سر نهد و خاتم را در روز سیم در ساعت سعد آنرا بدهد نقش کند و قاعده آن است که آن حکاک در آن وقت دو رکعت نماز گذارد و بوی خوش بر آتش  نهد (بخورات خوش بو بسوزاند) و خاتم را بکند ( حکاکی کند) و خواص این خاتم بسیار است . قواعد و دستورالعملهای نگهداری و روشهای استفاده از لوح سلیمان، برای دارنده لوح بطور کامل توضیح داده خواهد شد. اما مختصر نمودیم تا  خواننده و نویسنده را ملال نباشد از هزار خواص یکی نوشته نشده است   
 اول آنکه نگاه دارنده این دعا از شر جن و انس ایمن گردد و در امان حضرت رب العزت بوده باشد.
دوم نگاه دارنده این خاتم را در نظر جمیع خلایق عزیز و محترم باشد و سحر و جادو بر وی کار نکند. 
سیم اگر کسی این خاتم را در گلاب اندازد و روی خود بشوید و هر کس او را ببیند دوست او شود.  
چهارم : هر که این خاتم را بموم عروسی نهد بنام هر کس که خواهد در آتش اندازد آنکس بیقرار گردد و باید که قمر در برج آتش باشد. 
ششم : اگر کسی در میان دو کس ناسازگاری باشد بگیرد موم عروسی  و سه مهر بر آن نهد یکی را  برابر قبله دفن کند و دیگر را در آستانه دفن کند و یکی را با عود بسوزاند آنکس چنان محب او شود مثل یوسف و زلیخا. 
هفتم : اگر کسی قرض دار باشد بگیرد موم کافوری و سر خاتم را بر او نهد یکی را در جیب نهد و یکی را در دامن ببندند و یکی را در میان قوطی نهد خدای تبارک و تعالی به برکت این خاتم قرض او ادا  شود 
:.هشتم:اگر کسی در میان کاری فرو مانده باشد این خاتم را بر موم عروسی نهد در روز جمعه دو رکعت نماز گذاردو بر خاتم سجده کند و استدعا از حضرت رب العزه کند کار بسته او گشاده گردد. 
:نهم : اگر کسی راهی پیش داشته باشد و هر چند که آن راه دور باشد چون این خاتم را با خود داشته باشد اصلا مانده نشود به برکت این خاتم و در آن سفر زیانی به او نرسد و اگر دریا باشد از خطر دریا ایمن باشد. دهم : هر که این خاتم را در انگشتر داشته باشد هرگز درویش و مفلس نگردد به اذن خدا …… یست و سوم : اگر کسی این خاتم را بر موم کافوری نهد و در میان طعام اندازد هر ش از آن طعام بخورد محب او شود. : بیست و پنجم : اگر کسی در بند و زندان باشد این خاتم را با خود دارد البته خلاص شود. : :بیست و ششم : اگر کسی خواهد که در میان دو کس مهر و محبت اندازد این خاتم را بر موم عروسی نهد و در روز پنجشنبه بر قدری خمیر گیرد و خاتم را بنویسد یکی بنام خود و یکی بنام مادر خود او را در خمیر گیرد و در پهلوی آتش دفن کند که نسوزد عجایبها بیند.  بیست و هفتم : اگر کسی کار او بسته باشد این خاتم را بر گلاب اندازد و در چهار گوشه خانه بیفشاند کار او گشاده گردد…..
  بیست و نهم : اگر کسی این خاتم را در گلاب اندازد و روی خود را از آن بشوید هر کس او را بیند مطیع و دوست او شود. اگر زنی با شوهری بد خویی کند و ناسازگاری کند این خاتم را با خود دارد همچون یوسف و زلیخا شود…….  خواص بسیاری برای لوح خاتم سلیمان ذکر گردیده که به مختصری بسنده شد . این لوح باید بر فلز هفت جوش حک گردد و شامل ادابی چهل روزه است (بعد از انجام لوح آداب و شرایط مخصوصه رعایت گردد) که تاثیرات خود را نشان دهد. حکاکی و نوشتن این لوح شرایطی خاص دارد و بهتر است در ساعات سعد مشتری یا زهره یا شمس به همراه بخورات ذورایحه طیبه و با طهارت کامل ظاهری و باطنی و خواندن اذکار مخصوصه انجام گردد. زکات عمل در انجام لوح هم از بایدهاست که توسط عامل پرداخت می گردد..
 (یک طرف لوح )  بجهت فتح کارها و محفوظ بودن از بلاها و ایمن بودن از مکر شیطان,باطل سحر قوی,آسان شدن تمام مشکلات,گشاده شدن روزی,صفای باطن,آسان شدن در امور زندگی و آسان شدن کارها,محو شدن گناهان کبیره و صغیره  حاج شیخ عبد الله ابن مسعود که حضرت رسالت فرموده اند که به جهت فتح کارها و محفوظ بودن از بلاها و ایمن بودن از مکر شیطان دو مربع چهار در چهار به طریق زیر نویسد و با خود دارد.اما در شرف افتاب نویسد با ساعات مسعود ,خواص عظیمی دارد. و هر کس اینمربع را با خود دارد و در خود حفظ کند و هر روز هفتصد و هشتاد و شش نوبت بخواند,هر طلسمی را که خواهد تواند گشودن و همه مشکلات بر وی آسان گردد و بعد از فراغ این باید که یکصد و سی و دو نوبت صلوات بر محمد و آل محمد فرستد مستجاب الدعوه گردد,و روزی بر وی گشاده گردد و صفای باطن او حاصل گردد و هیچکاری بر وی مشکل نگردد و فتوحات بوی رسد از برکت این اسامی و دارنده اینمربع باید که دائم با طهارت باشد و معطر ساخته با خود دارد و عزیز دارد که گناهان صغیره و کبیره قاری را محو کنند
  اثار لوح  
*-باطل شدن هر طلسم و جادو  *-آسان شدن تمام مشکلات  *-برآورده شدن تمام حاجات  *-گشاده شدن روزی  *-حاصل شدن صفای باطن  *- آسان شدن تمام کارها  *-رسیدن فتوحات و فتح کارها  *-محفوظ بودن از بلاها  *-ایمن بودن از مکر شیطان  *-محو شدن گناهان صغیره و گناهان کبیره  *-دارنده این لوح باید همیشه با طهارت باشد(همیشه وضو بگیرد)  *سعی کنید همیشه از عطر استفاده کنید که خیلی در این مورد سفارش شده است


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic